• För oss på JiO Eltjänst AB är personlig service lika viktig som yrkeskunnande och effektiv projektledning. Vi utför elinstallation för såväl privatpersoner som företag.

POLICY

JiO Eltjänst AB skall vara ett företag där varje medarbetare känner ansvar för kvalitet, lönsamhet och långsiktig utveckling genom ständig förbättring. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål. Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

 

Elsäkerhet innebär för oss:

 • JiO Eltjänst AB ska arbeta för att utforma och utföra säkra samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
 • Elarbeten ska utföras av yrkesmän med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • Elmaterialen ska uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • Utförda elarbeten ska kontrolleras under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
 • Utförda provningar och kontroller ska dokumenteras genom signerade dokument.
 • Allt elarbete ska utföras så att elanläggningen vid överlämnandet uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

 

Kvalitet innebär för oss:

 • Vi åtar oss att uppfylla de lagar och krav om kvalitet som finns.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar av vårt kvalitetssystem.
 • Ett av våra viktigaste mål när det gäller kvalitet är att alltid uppfylla och gärna överträffa våra kunders krav och förväntningar. Detta innebär att arbeten följs upp med utvärdering tillsammans med kunden.
 • För att säkerställa att ett uppdrag ur säkerhetssynpunkt är korrekt utfört, skall efter varje utfört uppdrag vårt provningsintyg fyllas i (i tillämpliga delar) och arkiveras.

 

Miljö innebär för oss:

 •    I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
 •    Vi följer miljölagstiftningen och våra kunders miljökrav.
 •    Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 •    Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 •    Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

 

Arbetsmiljö innebär för oss:

 • Allt arbete skall gemensamt planläggas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
 • Vi följer arbetsmiljölagstiftningen.
 • Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade, brukas, kontrolleras och underhållas på sådant sätt att betryggande säkerhet uppnås mot ohälsa och olycksfall. Kan betryggande skydd mot hälsa och olycksfall inte nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas.
 • All personal ska ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de kan undgå riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.
 • All personal skall vara delaktig för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
 • All personal skall samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den årliga uppföljningen av detta arbete.

 

Jämställdhet innebär för oss:

 • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Anställning, arbetsuppgifter och befordran ska endast bero på kompetens och andra personliga förutsättningar.
 •    Årligen ska vi genomföra planerings- och utvecklingssamtal (PU-samtal) där varje individ kan diskutera sin personliga utveckling med sin chef.

 

Alkohol- och drogpolicy

JiO Eltjänst AB:sarbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria zoner. Vår alkohol- och drogpolicy omfattar följande:

 • Ingen anställd eller inhyrd medarbetare får komma till sin arbetsplats påverkad av alkohol och andra droger.
 • Det är ej heller tillåtet att förtära alkohol eller inta andra droger eller uppträda påverkad på arbetsplatsen.
 • Det åligger varje anställd att vara uppmärksam på alkohol- och drogproblem hos arbetskamrater.
 • Restriktivitet bör råda beträffande alkohol i samband med representation, kurser och konferenser samt att alkoholfria alternativ alltid ska finnas tillgängliga.

 

Etikpolicy

JiO Eltjänst AB:s etikpolicy omfattar följande:

 • Vi ska följa gällande lagar och förordningar samt därutöver iaktta goda seder och bruk och därmed ta ett etiskt ansvar och visa ett gott beteende i samhället.
 • Vårt arbetssätt ska utmärkas av samverkan och ansvarstagande vid kommunikation med kunder, samarbetspartner, medarbetare och andra aktörer.

Varje anställning vid JiO Eltjänst ABinnebär att varje medarbetare i alla situationer uppträder lojalt mot företaget, arbetskamrater, leverantörer och kunder. Vilket förutsätter att information om affärsförhållanden, överenskommelser och kundens verksamhet ska betraktas som affärshemlighet.